0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Koszyk
0,00 Zł

Menu
Preparaty przeciwko gryzoniom » Critox bomby dymne na krety
Critox bomby dymne na kretyCritox bomby dymne na krety
*****

Critox bomby dymne na krety

CRITOX pistolet dymny do ochrony przed szkodnikami podziemnymi Środek odstraszający krety o działaniu gazowym w postaci pistoletu dymnego na krety.

30,45 Zł
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

CRITOX dymovnica na ochranu  na voľnej ploche ako lúky a pasienky, okrasné záhrady pred podzemnými škodcami. Predstavuje 5 ks zápalných patrónov produkujúcich oxid siričitý a uhoľnatý. Prípravok nie je určený na poľnohospodársky obrábanú pôdu. Po zapálení a zasunutí do podzemnej nory alebo diery otrávi a zahubí hlodavca v nore. 

Zloženie

Oxid siričitý, oxid uhoľnatý. Prípravok z hľadiska svojho zloženia nespadá pod biocidy ! Zoznam označení na bezpečné používanie - R vety: R11 Veľmi horľavý. R36/37/38 Dráždi oči, dýchaci a cesty a pokožku. S-vety : S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S22 Nevdychujte prach. S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Návod na použitie

1. Zapáľte dymovnicu. 2.Vložte okamžite a čo najhlbšie po jednej horiacej dymovnici do otvoru. 3. Ostatné otvory zasypte a utlačte zemou. Prípravok je zakázané používať proti chráneným druhom živočíchov !

Prvá pomoc

Po nadýchaní - u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj, teplo. Privolajte lekára ! Pri náhodnom požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc! Pri kontaminácii očí - tieto vymývajte minimálne 15min. pitnou vodou, ak začervenanie pretrváva zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára. Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky - oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou a mydlom. Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave 02/54774166 . Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzatvorenom, oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Zneškodnenie obalov a prípravku

Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte do komunálneho zberu. Prípravok sa nesmie vyhodiť. Musí sa znehodnotiť. Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Bezpečnostné upozornenie

 

  • Signálne slovo

Nebezpečenstvo

  • Výstražné upozornenia (H vety)

(H228) Horľavá tuhá látka.
(H315) Dráždi kožu.

  • Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
(P260) Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
(P270) Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P302 + P352) Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
(P332 + P313) Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Produkty powiązane
Skladom podľa variantu
*****
Stacja do eksterminacji szczurów
26,37 Zł
 ks 
Stacja eksterminacyjna przeznaczona do tępienia szczurów, bez wkładu.
Skladom podľa variantu
Bros solarny odstraszacz kretów - acoustic sonic
98,27 Zł
 ks 
Odstraszacz kretów Sonic Bros akustyczny, zasilany energią słoneczną.Skutecznie odstrasza krety, nornice i inne gryzonie.Przyjazny dla środowiska bez użycia środków chemicznych.
Skladom podľa variantu
*****
Nowy
Protect Revolution dla szczurów i myszy
13,68 Zł
 ks 
Przynęta ogniowa w formie granulatu to nowy, rewolucyjny preparat systemowy zawierający obok standardowej granulowanej przynęty na gryzonie źródło wody w postaci komponentu żelowego.
Skladom podľa variantu
*****
Rataband pułapka klejowa na myszy
8,99 Zł
 ks 
Pułapka lepowa na myszy i inne gryzonie, gotowa do natychmiastowego użycia.
Skladom podľa variantu
Stacja zagłady Beta
30,12 Zł
 ks 
Łatwa, bezpieczna i higieniczna aplikacja wysoce skutecznych produktów przeznaczonych do zabijania myszy, szczurów i szczurołapów Zamykana stacja przynętowa, odpowiednia do stosowania w pomieszc
Skladom podľa variantu
*****
Talpa raus repelent na szopy, susły i krety
39,63 Zł
 ks 
Talpa raus (Rosteto) to nawóz pochodzenia roślinnego wytwarzany ze sprasowanego białka nasion rącznika pospolitego. Zawiera również substancje alkaloidowe (m.in. rącznik pospolity). Ich uwolnie
Skladom podľa variantu
*****
Stacja zagłady eris
9,09 Zł
 ks 
Łatwa, bezpieczna i higieniczna aplikacja wysoce skutecznych produktów przeznaczonych do zabijania myszy, szczurów i szczurołapów Zamykana stacja przynętowa, odpowiednia do stosowania w pomieszc
Skladom podľa variantu
*****
Pułapka klejowa na gryzonie Ekolas
7,03 Zł
 ks 
Pułapka lepowa na podkładzie kartonowym, gotowa do natychmiastowego użycia (myszy, szczury, owady).
Możemy je zamieścić w celu analizy danych dotyczących odwiedzających, ulepszenia naszej strony internetowej, pokazania spersonalizowanych treści i zapewnienia Państwu wspaniałego doświadczenia na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, otwórz ustawienia.