0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu

Zasady i warunki

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy:

I. Informacje podstawowe

Sprzedawca: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratysława

ICKO: 51 474 751
nUMER VAT: 2120731437
nUMER VAT: SK 2120731437
numer konta: IBAN: SK32 8330 0000 0025 0142 1355
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: Sro, numer wpisu 127247/B

Dane kontaktowe:

tel: +421 915 420 295
e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk
(zwany dalej "Sprzedającym")

a

kupujący/konsument, którego przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów na stronie e-commerce Sprzedającego.

Organ nadzorczy:

Inspektorat SOI dla regionu Trenczyn
hurbanova 59, 911 01 Trenczyn
departament Nadzoru
tel. 032/640 01 09
nr faksu 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk

Adres dla skarg, wycofań, sugestii i reklamacji:

Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, nr ID 51 474 751, e-mail: kontakt@lacnepostreky.sk

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są wyłącznie towary i usługi (produkty) wyraźnie wymienione w umowie kupna - zamówieniu. Ilości, cechy, ceny i inne dane zawarte na stronie internetowej Sprzedającego są danymi wiążącymi.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu:

 • produkt wolny od wad zgodnie ze specyfikacją lub o właściwościach typowych dla danego rodzaju,
 • produkt zgodny z normami, zasadami i przepisami obowiązującymi w Republice Słowackiej.

Strony uzgadniają, że wysyłając zamówienie do Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że zgadza się, aby niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i ich warunki miały zastosowanie do wszystkich umów kupna zawartych na stronie internetowej e-commerce obsługiwanej przez Sprzedającego, na podstawie których Sprzedający dostarczy Kupującemu produkt prezentowany na stronie internetowej (zwany dalej "Umową kupna") oraz do wszystkich stosunków między Sprzedającym a Kupującym, wynikających w szczególności z zawarcia Umowy kupna i reklamacji produktu.

3. Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia przez Kupującego:

 • Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego wiążącym potwierdzeniem, a Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa produktu, nawet przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli sprzedawca udzielił konsumentowi terminowej i prawidłowej informacji o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. h), konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, nawet bez podania przyczyny.
 • Sprzedający może skorzystać z prawa do rekompensaty za spełnione świadczenie w przypadku zakupu produktu "na zamówienie/spersonalizowanego", jeżeli Kupujący odstąpi od umowy/odstąpi od umowy przed dostarczeniem produktu przez Sprzedającego. Cena za faktyczne spełnienie świadczenia jest obliczana proporcjonalnie na podstawie całkowitej ceny uzgodnionej w umowie.

Anulowanie zamówienia przez Sprzedającego:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

 • zamówienie nie mogło zostać potwierdzone w sposób wiążący (nieprawidłowy numer telefonu, kupujący niedostępny, kupujący nie odpowiada na wiadomości e-mail itp.)

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Jeżeli Sprzedający i Kupujący zawrą pisemną Umowę Sprzedaży, w której uzgodnią warunki odbiegające od Ogólnych Warunków Sprzedaży, postanowienia Umowy Sprzedaży będą miały pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

4. Sposób zawarcia umowy sprzedaży

 1. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wiążące przyjęcie przez Sprzedającego propozycji zawarcia Umowy kupna-sprzedaży złożonej przez Kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Kupującego do Sprzedającego lub w formie formularza wypełnionego i złożonego przez Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego lub w formie zamówienia telefonicznego złożonego przez Kupującego do Sprzedającego (zwanego dalej "Zamówieniem").
 2. Wiążącym przyjęciem Zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę jest telefoniczne lub mailowe potwierdzenie lub potwierdzenie w wiadomości prywatnej przez Sprzedawcę Kupującemu przyjęcia Zamówienia po uprzednim przyjęciu Zamówienia przez Kupującego, zwane "Potwierdzeniem Zamówienia".
 3. Wiążące przyjęcie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące nazwy i specyfikacji produktu, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy sprzedaży, szczegóły dotyczące ceny produktu i/lub innych usług, nazwę i szczegóły dotyczące miejsca i sposobu dostawy produktu oraz szczegóły dotyczące ceny, warunków, sposobu i daty dostawy produktu lub inne szczegóły, w zależności od przypadku.

5. Prawa i obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający zobowiązuje się
  1. dostarczyć produkt kupującemu w uzgodnionej ilości, jakości, terminie i zapakować go lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony. na podstawie zamówienia potwierdzonego przez sprzedającego,
  2. zapewnić, że dostarczony produkt spełnia obowiązki określone w obowiązującym ustawodawstwie Republiki Słowackiej,
  3. przekazać kupującemu, wraz z produktem, najpóźniej w formie pisemnej lub elektronicznej, wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania produktu oraz inne dokumenty określone w obowiązujących przepisach (dane dotyczące właściwości produktu, instrukcje montażu, obsługi, użytkowania, konserwacji, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w języku słowackim, formularz odstąpienia od umowy, certyfikat gwarancyjny / jeśli jest wymagany przez konsumenta lub jeśli sprzedawca zapewnia dłuższy okres gwarancji niż ustawowy okres gwarancji / dowód zakupu produktu).
 2. Sprzedający jest uprawniony do należytej i terminowej zapłaty ceny zakupu przez Kupującego za dostarczony produkt.

6. Prawa i obowiązki kupującego

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w formie pisemnej w terminie czternastu dni (ustawa nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy) od daty otrzymania produktu lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Odstąpienie konsumenta od umowy powoduje jej rozwiązanie od samego początku.
 2. Konsument
  1. odbiera zakupiony lub zamówiony produkt,
  2. płaci uzgodnioną cenę zakupu sprzedawcy w uzgodnionym terminie, w tym koszt dostawy produktu,
  3. potwierdza odbiór produktu pocztą elektroniczną, swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.
 3. Konsument ma prawo do dostawy produktu w ilości, jakości, terminie, sposobie i miejscu uzgodnionym przez strony w wiążącym przyjęciu zamówienia.

7. Warunki dostawy

 1. Sposoby dostawy produktu:

Dostawa produktu możliwa jest w następujący sposób:

 • dostawa kurierem,
 • odbiór osobisty w dni robocze w godzinach 9:00 - 16:00 w punkcie odbioru Brnianska 2343, 911 05 Trenčín.
 1. Cena i płatność

Przy zamawianiu produktu i dostawy.

 • Kurier DPD / GLS /123 dla paczki o wadze do 5 kg włącznie: 3,49 EUR łączna opłata pocztowa + opakowanie
 • Kurierem DPD / GLS /123 za paczkę o wadze od 5,01 kg do 10 kg włącznie: 3,99 EUR opłata pocztowa + całkowite opakowanie
 • Kurierem DPD / GLS /123 za paczkę o wadze od 10,01 kg do 20 kg włącznie: 4,50 EUR opłata pocztowa + łączna opłata za opakowanie
 • Kurierem DPD / GLS /123 za paczkę o wadze od 20,01 kg do 30 kg włącznie: 4,99 EUR opłata pocztowa + całkowite opakowanie
 • Kurierem DPD / GLS /123 za paczkę o wadze od 30,01 kg do 56 kg włącznie: 8,99 EUR opłata pocztowa + całkowite opakowanie
 • Kurierem 123Courier za paczkę o wadze do 84 kg włącznie: 12,99 EUR opłata pocztowa + całkowite pakowanie
 • Kurierem 123Courier dla paczek o wadze od 84,01 kg do 112 kg włącznie: 17,99 EUR opłata pocztowa + pakowanie łącznie
 • Kurierem 123Courier dla paczki o wadze od 112,01 kg do 140 kg włącznie: 21,99 EUR opłata pocztowa + opakowanie ogółem
 • Kurier 123Courier dla paczek o wadze od 140,01 kg do 168 kg włącznie: 25,99 EUR opłata pocztowa + łączna opłata za opakowanie
 • Kurier 123Courier dla paczek o wadze od 168,01 kg do 196 kg włącznie: 30,99 EUR opłata pocztowa + łączna opłata za opakowanie
 • Kurier 123Courier dla paczki o wadze od 196,01 kg do 224 kg włącznie: 35,29 EUR opłata pocztowa + pakowanie łącznie
 • Kurierem 123Courier dla paczek o wadze od 224,01 kg do 700 kg włącznie: 43,00 EUR opłata pocztowa + łączne pakowanie
 • Kurierem 123Courier dla paczki o wadze od 700,01 kg do 1400 kg włącznie: 86,00 EUR opłata pocztowa + pakowanie łącznie
 • Przesyłka kurierska dla paczki o wadze do 5 kg włącznie: 2,49 EUR opłata pocztowa + całkowite opakowanie
 • Paczka pocztowa dla paczki o wadze od 5 kg do 14 kg włącznie: 3,59 EUR opłata pocztowa + łączna opłata za opakowanie
 • Kurierem DPD za pobraniem dla paczki o wadze do 5 kg włącznie:2,99 EUR opłata pocztowa + łączna opłata za opakowanie
 • Kurier DPD za pobraniem dla paczek o wadze od 5 kg do 19 kg włącznie:3,49 EUR opłata pocztowa + pakowanie łącznie
 • Odbiór osobisty (punkt odbioru: Brnianska 2343, 911 05 Trenčín), bez limitu wagi:0,00 EUR

Cena dostawy obowiązuje na terytorium Republiki Słowackiej. W przypadku wysyłki towarów za granicę koszty wysyłki są obliczane indywidualnie na podstawie umowy dotyczącej ceny wysyłki poza terytorium Republiki Słowackiej.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu produktu uzgodnioną w umowie kupna w momencie zawarcia umowy kupna, w tym koszt dostawy towaru (zwaną dalej "ceną zakupu") zgodnie z ustawą nr 18/1996 Coll. w aktualnym brzmieniu w formie:

 • gotówką, bezpośrednio kurierowi,
 • przelewem bankowym na konto Sprzedającego,
 • kartą płatniczą online,
 • osobiście gotówką, kartą kredytową,
 • za pośrednictwem VIAMO (na numer telefonu odbiorcy 0907 984 566.
 1. Jeżeli Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu przelewem bankowym, za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania pełnej ceny zakupu na koncie Sprzedającego IBAN: SK32 8330 0000 0025 0142 1355, VS: numer zamówienia.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu za uzgodniony produkt w terminie zgodnym z umową kupna, ale najpóźniej w momencie otrzymania produktu.
 3. Jeśli Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu produktu uzgodnioną w umowie kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i zażądać zwrotu ceny zakupu wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej.
 4. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu pełnej ceny zakupu po otrzymaniu produktu, Strony uzgadniają, że Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna i żądania od Kupującego odszkodowania za koszty poniesione w związku z zamówieniem i dostarczeniem niezapłaconego produktu.
 5. Ceny produktów podane na stronie internetowej Sprzedającego obowiązują w momencie wysłania zamówienia konsumenta.
 6. Cenę zakupu uważa się za uiszczoną poprzez zaksięgowanie pełnej ceny zakupu na koncie Sprzedającego, w przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedającego, lub poprzez zapłatę gotówką kurierowi.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności produktu do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.
 8. Dowód zakupu wystawiony na podstawie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest jednocześnie dokumentem podatkowym.
 9. Przyjęcie produktu przez kupującego jest zasadniczo możliwe dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.
 10. Do ceny produktu doliczany jest koszt transportu produktu, o którym mowa w punkcie 7.2 powyżej.
 11. Produkt jest sprzedawany zgodnie z wymaganiami Kupującego i wystawionymi przez Sprzedającego próbkami, katalogami, arkuszami typu, wzornikami, umieszczonymi na stronie internetowej e-commerce Sprzedającego.
 12. O ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnili inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia Konsumenta w terminie 30 dni od jego otrzymania.
 13. Kupujący powinien odebrać Produkt w sposób określony w przyjęciu zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę.
 14. dane dotyczące właściwości produktów, ich ilości oraz inne dane zawarte na stronie internetowej e-sklepu Sprzedawcy mają charakter wiążący.
 15. Miejscem dostawy produktu jest miejsce określone w przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej w umowie kupna-sprzedaży.
 16. Sprzedający dostarczy Produkt Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego w Umowie kupna. Produkt uznaje się za dostarczony, gdy Produkt zostanie dostarczony na adres wskazany w wiążącym przyjęciu zamówienia.
 17. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím
 18. Koszty usunięcia nie są wliczone w cenę zakupu towarów, a Sprzedający nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług na rzecz Kupującego.
 19. Jeśli Kupujący sprawdzi produkt po dostawie i stwierdzi, że produkt ma jakiekolwiek wady, Kupujący powiadomi Sprzedającego o tym fakcie i złoży reklamację produktu u Sprzedającego lub odstąpi od umowy ze Sprzedającym.
 20. Jeśli sprzedawca nie wykona umowy, ponieważ nie może dostarczyć zamówionego produktu lub usługi, musi niezwłocznie poinformować o tym konsumenta i zwrócić cenę zapłaconą za produkt lub zaliczkę w ciągu 14 dni, chyba że sprzedawca i konsument uzgodnią alternatywne wykonanie. Jeśli sprzedawca i konsument nie uzgodnią alternatywnego wykonania, sprzedawca musi zwrócić wszystkie udowodnione koszty poniesione przez konsumenta w związku z zamówieniem produktu lub usług. W przypadku alternatywnego wykonania sprzedawca musi dostarczyć konsumentowi produkt lub usługę o tej samej jakości i cenie.

8. Nabycie własności i przejście ryzyka uszkodzenia towarów

Kupujący nabywa prawo własności do produktu dopiero po uiszczeniu pełnej ceny zakupu produktu.

9. Prawa autorskie

Prawa autorskie reguluje ustawa o prawach autorskich nr 185/2015 Dz.

10. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania produktu bez podania przyczyny zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw.
 • Sprzedawca ma obowiązek odebrać produkt i zwrócić konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy zapłaconą za produkt cenę, w tym koszty poniesione przez konsumenta w związku z zamówieniem towaru lub usługi. Koszty zwrotu produktu ponosi konsument.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
 1. świadczenie usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, iż wyrażenie takiej zgody powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia w pełni, oraz gdy,
 2. sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
 3. sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 4. sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub łatwo psujących się,
 5. sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie,
 6. sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
 7. sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, których dostawa może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni i których cena zależy od zmian cen rynkowych pozostających poza kontrolą sprzedawcy,
 8. wykonanie pilnych napraw lub konserwacji na wyraźne żądanie konsumenta; nie ma to zastosowania do umów o świadczenie usług i umów sprzedaży towarów innych niż części zamienne niezbędne do wykonania napraw lub konserwacji, jeżeli są one zawierane podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił tych usług lub towarów z wyprzedzeniem,
 9. sprzedaż nagrań dźwiękowych, wizualnych, fonogramów, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
 10. sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy o prenumeratę, oraz sprzedaż książek, które nie są dostarczane w opakowaniu ochronnym,
 11. świadczenie usług zakwaterowania w celach innych niż zakwaterowanie, transport towarów, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, w ramach których sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia tych usług w uzgodnionym czasie lub w uzgodnionym terminie,
 12. dostarczania treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczanie tych treści rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane przez kupującego w formie pisemnej. W odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z poprzednim ustępem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych kupujący powinien wskazać dane identyfikacyjne kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację produktu, sposób, w jaki sprzedawca ma zwrócić otrzymane już świadczenie, w szczególności numer konta i/lub adres pocztowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, co nie dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca proponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez sprzedawcę. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu najpóźniej w ostatnim dniu terminu.
 1. Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu, w tym koszty poniesione przez Kupującego w związku z zamówieniem i dostarczeniem produktu, w przypadku ważnego odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Kupujący dostarczy Sprzedającemu wraz z produktem pisemny dowód poniesienia przez Kupującego kosztów związanych z zamówieniem produktu.
 2. Za koszty poniesione przez Kupującego w związku z zamówieniem Produktu uważa się koszty złożenia zamówienia, w szczególności koszt wykonania połączenia telefonicznego, za pośrednictwem którego Kupujący złożył propozycję zawarcia umowy sprzedaży lub koszt połączenia Kupującego ze stroną internetową Sprzedawcy, w trakcie którego Kupujący wypełnił i złożył formularz zamówienia na stronie internetowej lub napisał i wysłał e-mail z zamówieniem Towaru.

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, przy czym obowiązek pisemnego poinformowania o zmianie Ogólnych Warunków Sprzedawcy jest realizowany poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej e-sklepu Sprzedawcy.
 2. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta w formie pisemnej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
 3. Strony uzgadniają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail.
 4. Stosunki nieuregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami podlegają odpowiednim przepisom następujących ustaw i rozporządzeń
  1. Ustawa nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw
  2. Ustawa nr 22/2004 Dz.U. o handlu elektronicznym oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Dz,
  3. Ustawa nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy nr 372/1990 Dz,
  4. Ustawa nr 40/1964 Dz.U., Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami).
 5. Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie dla kupującego z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu produktu do sprzedawcy zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość również koszty zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą.
 7. Ewentualnie kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy ceny za faktycznie spełnione świadczenie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy, jeżeli konsument odstąpi od umowy o świadczenie usług po udzieleniu sprzedawcy wyraźnej zgody zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy.
 8. Sprzedającego nie obowiązują w stosunku do Kupującego żadne kodeksy postępowania w rozumieniu przepisów ustawy nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.
 9. Czas trwania umowy - w okresie gwarancyjnym warunki rozwiązania umowy są określone powyżej.
 10. Ewentualne rozwiązania powstałych sporów mogą być również rozwiązywane pozasądowo za obopólną zgodą.
 11. Własność przedmiotu umowy przechodzi na kupującego dopiero po uiszczeniu wszystkich płatności określonych w umowie.
 12. Sprzedający ma prawo do odszkodowania (zgodnie z § 420 i nast. kodeksu cywilnego), jeżeli Kupujący zamówił produkt, którego nie odnowił lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie odebrał produktu od przewoźnika lub nie odebrał towaru w określonym terminie po wezwaniu Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego. W ten sposób Kupujący naruszył swoje zobowiązanie, zgodnie z którym Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru.
 13. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania, zgodnie z ww. bob, Sprzedający uwzględnia w szczególności koszty transportu i związane z tym opłaty w przypadku wysyłki produktu, koszty związane z pakowaniem, wysyłką i administracją zamówienia oraz wszelkie inne koszty poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, a przy tym ma prawo naliczyć również utracone korzyści.
 14. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od dochodzenia odszkodowania lub dochodzenia tylko części odszkodowania.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 • Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: kontakt@lacnepostreky.sk
 • W tym celu można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, nr ID 51 474 751 lub na stronie: https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
 • Okres odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeśli użytkownik wyśle powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 1. Konsekwencje odstąpienia od umowy.
 • Po odstąpieniu od umowy zwrócimy wszystkie płatności dokonane przez użytkownika w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszt dostawy towarów do użytkownika.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, jakiego użyłeś do dokonania płatności, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób płatności, i bez żadnych dodatkowych opłat.
 1. Użytkownik może również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej: https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 • Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli użytkownik odeśle produkt przed upływem 14-dniowego terminu.
  użytkownik ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu.
 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji stanowią integralną część umowy zawartej przez sprzedawcę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione wyłącznie za wyraźną zgodą obu stron.
 2. Składając zamówienie i naciskając przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Kupujący wyraźnie potwierdza, że został poinformowany, że zamówienie obejmuje obowiązek zapłaty ceny.
 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy na odległość, a najpóźniej wraz z dostawą produktu, Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

Potwierdzenie powinno zawierać:

 • wszystkie informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, chyba że Sprzedawca przekazał już te informacje Konsumentowi na trwałym nośniku przed zawarciem umowy na odległość.
 1. Kupujący może również odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa produktu, przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy ze sprzedawcą w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku; jeżeli umowa została zawarta ustnie, do wykonania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wystarczy każde jednoznacznie sformułowane oświadczenie konsumenta wyrażające wolę odstąpienia od umowy.
 • Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy przekazanego mu przez sprzedawcę.
 1. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
 2. Ciężar dowodu wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na kupującym.

obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności otrzymane od Kupującego na podstawie lub w związku z umową; nie narusza to postanowień § 8 ust. 5 Ustawy.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności, o których mowa w ust. 1, w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał płatności, bez uszczerbku dla prawa Kupującego do uzgodnienia ze Sprzedającym innego sposobu płatności, pod warunkiem, że Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty Kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli Kupujący wyraźnie wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Dodatkowe koszty oznaczają różnicę między kosztem dostawy wybranym przez Kupującego a kosztem najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności, o których mowa w ust. 1, zanim produkt nie zostanie dostarczony kupującemu lub dopóki konsument nie udowodni, że produkt został odesłany do sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponuje odbiór produktu osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru produktu od kupującego.

obowiązki i prawa konsumenta po odstąpieniu od umowy

 1. Konsument ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zwrócić towary lub przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towarów. Nie ma to zastosowania, jeżeli sprzedawca proponuje odbiór towarów osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez sprzedawcę. Termin określony w zdaniu pierwszym uważa się za dotrzymany, jeżeli towary zostały przekazane do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi jedynie koszty zwrotu produktu sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru produktu. Nie ma to zastosowania, jeżeli sprzedający zgodził się ponieść je sam lub jeżeli nie wypełnił swojego obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 lit. i) ustawy.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z produktem, które wykracza poza obchodzenie się niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności produktu. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) ustawy.

 

W Bratysławie, dnia 20.12.2022 r

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj>>

Używamy plików cookie

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ponadto używamy również plików cookie do anonimowych celów analitycznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć Twoje preferencje i ulepszyć nasze usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych plików cookie, możesz je odrzucić. Twoja decyzja nie wpłynie na podstawowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Zobacz szczegóły