0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PIĄ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Tanie spraye - sklep internetowy
0
Koszyk
Košík
0,00 Zł

Menu

Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

Niniejsza Procedura Reklamacyjna podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami oraz przepisom ustawy nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Dz. U. o wykroczeniach, z późniejszymi zmianami, w przypadku odpowiedzialności za wady i stosowania odpowiedzialności za wady sprzedanych towarów i świadczonych usług.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktu, a Kupujący powinien niezwłocznie złożyć reklamację u Sprzedającego zgodnie z obowiązującą Procedurą Reklamacyjną. Okres gwarancji na sprzedane produkty określają ogólne przepisy prawa - Kodeks Cywilny obowiązujący w momencie sprzedaży.
 2. Kupujący potwierdza poprzez wysłanie zamówienia do Sprzedającego, że został należycie poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym o miejscu, w którym można złożyć reklamację, oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy nr 372/1990 Dz. o wykroczeniach Słowackiej Rady Narodowej, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "Ustawą").
 3. Procedura reklamacyjna ma zastosowanie do produktu zakupionego przez Kupującego od Sprzedającego w formie e-commerce na stronie internetowej e-commerce Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.
 4. Procedura reklamacyjna w tej formie obowiązuje we wszystkich przypadkach handlowych, chyba że w umowie uzgodniono inne warunki gwarancji.
 5. Kupujący jest uprawniony do żądania od Sprzedającego gwarancji wyłącznie na produkt, który ma wady spowodowane przez producenta, dostawcę lub Sprzedającego, jest objęty gwarancją i został zakupiony od Sprzedającego.
 6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia produktu po jego otrzymaniu. Po wykryciu wady produktu Kupujący może zgłaszać roszczenia z tytułu wad wykrytych podczas tej kontroli. W okresie gwarancyjnym Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przedstawieniu produktu Sprzedającemu wraz z dowodem zakupu.
 7. Jeśli produkt wykazuje wady, klient ma prawo do złożenia reklamacji u sprzedawcy zgodnie z postanowieniami §18 (2) ustawy o ochronie konsumentów poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 8. Procedura reklamacyjna produktu, który można obiektywnie przedstawić Sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są wszystkie poniższe warunki
  1. konsument dostarczył reklamowany produkt do Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, nr ID 51 474 751,
  2. wraz z reklamowanym produktem na powyższy adres został przesłany dowód zakupu - paragon gotówkowy (faktura), imię i nazwisko oraz adres konsumenta lub kontakt telefoniczny, dokładny opis wady produktu lub sposób wystąpienia wady produktu.
 9. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest pod adresem:https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ Konsument wypełnia pola a-g w zgłoszeniu reklamacyjnym i przesyła zgłoszenie reklamacyjne do Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub pocztą słowacką lub osobiście na powyższy adres
 10. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej jest jednocześnie datą złożenia reklamacji. Kupujący powinien przedstawić reklamowany produkt w miejscu określonym w niniejszym Regulaminie Reklamacji /punkt 8.a./.
 11. W miejscu wyznaczonym do przyjmowania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić obecność osoby upoważnionej do rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
 12. Kupujący będzie dochodził odpowiedzialności za wady produktu od Sprzedającego bez zbędnej zwłoki.
 13. W dniu otrzymania reklamacji Sprzedający wyda Kupującemu dokument przyjęcia reklamacji w formie pisemnej, np. w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, w którym Sprzedający zobowiązany jest precyzyjnie określić wady towaru zgodnie z § 18 ust. 5 Ustawy.
 14. w przypadku złożenia reklamacji przez konsumenta, sprzedawca lub jego upoważniony pracownik lub wyznaczona osoba ma obowiązek pouczyć konsumenta o jego uprawnieniach wynikających z ogólnego rozporządzenia na podstawie decyzji konsumenta, z którego z tych uprawnień konsument korzysta, ma obowiązek określić sposób rozpatrzenia reklamacji zgodnie z § 2 lit. m) niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu produktu lub usługi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji reklamacja powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona również w terminie późniejszym, jednak rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi.
 15. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których został zawiadomiony przez sprzedawcę przy zawarciu umowy.
 16. Prawo kupującego do uznania rękojmi przez sprzedawcę wygasa
  1. nieprzedstawienia dowodu zapłaty (zalecamy, aby Kupujący zabezpieczył i zachował kopię dowodu), dowodu dostawy
  2. upływ okresu gwarancji produktu,
  3. uszkodzeń mechanicznych produktu spowodowanych przez Kupującego,
  4. użytkowania produktu w warunkach nieodpowiadających środowisku naturalnemu,
  5. niewłaściwej obsługi, eksploatacji lub zaniedbania produktu,
  6. uszkodzenie produktu spowodowane nadmiernym obciążeniem, niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem niezgodnym z warunkami określonymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Słowackiej,
  7. uszkodzenie produktu w wyniku nieuniknionych lub nieprzewidywalnych zdarzeń,
  8. uszkodzenie produktu w wyniku przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia jakości, innej nieprofesjonalnej interwencji, uszkodzenia lub elektryczności atmosferycznej lub innej siły wyższej, nieuprawnionej ingerencji w produkt.
 17. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z poniższych sposobów
  1. poprzez przekazanie naprawionego produktu,
  2. wymianę produktu,
  3. zwrot ceny zakupu produktu,
  4. wypłatę rozsądnego rabatu od ceny produktu,
  5. poprzez pisemne wezwanie do odbioru świadczenia określonego przez Sprzedawcę,
  6. uzasadnione odrzucenie reklamacji produktu.
 18. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego dokumentu o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 19. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla towarów sprzedanych i towarów wykonanych na zamówienie od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Okres gwarancji dla towarów używanych wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.
 20. W przypadku wady usuwalnej reklamacja zostanie rozpatrzona w następujący sposób
  1. sprzedawca zapewni usunięcie wady, lub,
  2. sprzedający wymieni wadliwy produkt na nowy, identyczny z reklamowanym.
 21. Jeśli jest to wada, której nie można usunąć, lub jeśli jest to pojedyncza powtarzalna wada usuwalna, lub jeśli jest to szereg różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie produktu, tak jakby był wolny od wad, sprzedawca zaspokoi roszczenie
  1. a. poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży lub, na żądanie klienta, poprzez wymianę produktu na inny funkcjonalny produkt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych; lub
  2. b. w przypadku braku możliwości wymiany produktu na inny, Sprzedawca zrealizuje reklamację poprzez wystawienie noty uznaniowej na wadliwy produkt.
 22. Dla celów reklamacji wystąpienie i usunięcie tej samej wady usuwalnej więcej niż dwa razy uznaje się za ponowne wystąpienie tej samej wady usuwalnej.
 23. Dla celów reklamacji wystąpienie i usunięcie więcej niż dwóch różnych wad usuwalnych uznaje się za wielokrotne powtarzające się wady powtarzalne.
 24. W przypadku, gdy sprzedawca zakończy procedurę reklamacyjną jako prawnie uzasadnione odrzucenie reklamacji, ale wada produktu, zdaniem konsumenta, obiektywnie istnieje i nie została usunięta, kupujący może skorzystać z prawa do usunięcia wady produktu na drodze sądowej.
 25. Gwarancja nie obejmuje nieprofesjonalnej ingerencji w produkt lub nieprzestrzegania procedury określonej w instrukcji użytkowania - w przypadku produktów, dla których taka procedura jest implikowana przez charakter produktu.
 26. Poučenie pre spotrebiteľa: (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt ria

Alternatywne pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: kontakt@lacnepostreky.sk alebo písomne na adresu: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, IČO 51 474 751, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Konsument może również złożyć skargę do podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów RSO wymienionych w Internecie pod adresem https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.
 3. Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie konsument - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów mają zastosowanie wyłącznie do sporu między konsumentem a sprzedawcą wynikającego z umowy konsumenckiej lub z nią związanego.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych na odległość. Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do sporów, których wartość nie przekracza 20 EUR. Podmiot ADR może zażądać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie alternatywnych metod rozstrzygania sporów w maksymalnej wysokości 5 EUR z VAT.

W Bratysławie, dnia 20.12.2022 r

Załącznik nr 1

Protokół reklamacyjny można pobrać tutaj>>